Ogłoszenia dla rodziców

Witamy na stronie naszego przedszkola!

 

Zapraszamy do internetowej wizyty w naszym przedszkolu, znajdziecie tu informacje dotyczące historii, pracy przedszkola, wydarzeń, organizacji oraz aktualnych wieści z życia przedszkolaków. 
   

Jesteśmy przedszkolem, które wychodzi naprzeciw potrzebom naszych wychowanków, w szczególności zwracając uwagę na indywidualny rozwój każdego z naszych małych podopiecznych.
Stale rozwijamy wachlarz zajęć dodatkowych, tak jak i nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje, aby sprostać potrzebom dzieci spędzających z nami czas.

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku

w godz. 6.30. – 17.00.

 

Propagujemy pogodne, radosne, beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą,
a zabawa jest przyjemnością.


 

Oferujemy:
• opiekę nad dziećmi przez kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• zajęcia prowadzone we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z programem MEN,
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia rytmiczne,
• naukę języka angielskiego
• naukę tańca

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci
Uważamy, że na te czynności powinno się przeznaczyć nieco więcej czasu - jeśli jest to możliwe. Stwarza to okazję do rozmowy o dziecku, jego radościach, problemach, ewentualnych chorobach lub innych ważnych sprawach. Dzieci odbierane są z przedszkola tylko przez rodziców lub osoby przez rodziców upoważnione. Jeżeli po dziecko ma przyjść ktoś inny niż rodzice, należy nas o tym powiadomić.

Dla zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa i powiązania przedszkola i domu rodzinnego, jest bardzo ważne aby rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i w miarę możliwości uczestniczyli w imprezach i spotkaniach przeznaczonych dla nich

Dzieci chore
Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką nie są przyjmowane do przedszkola. Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach
i o niebezpieczeństwie zarażenia.
Jeżeli dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego bardzo prosimy, aby numery Państwa telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne.


Przedszkole to miejsce, które w atmosferze ciepła, kameralnego otoczenia stwarza optymalne warunki rozwoju, dostosowane do wieku i potrzeb każdego młodego człowieka.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do naszego przedszkola, w którym odnaleźć można to, co najważniejsze dla dobra maluchów – atmosferę życzliwości, poczucie bezpieczeństwa, opiekę, zabawę, naukę na najwyższym poziomie. 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU ZKiW NR 1 W PELPLINIE

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm. ).Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz..908 ze zm.)

Cele procedury

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli i pracowników przedszkola podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców /prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu do przedszkola do momentu odebrania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców /prawnych opiekunów lub upoważnionych przez nich osób.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

Rodzice /prawni opiekunowie :

 • Przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
 • Upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,
 • Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę pracowników przedszkola,

Nauczyciele :

 • Przyjmują upoważnienia rodziców /prawnych opiekunów do odbierania dzieci przez inne osoby,
 • Przekazują listę osób upoważnionych do odbioru dziecka wraz z danymi do oddziału, w którym dzieci się schodzą i rozchodzą
 • W razie najmniejszych wątpliwości sprawdzają zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości
 • Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica/prawnego opiekuna lub osobę upoważnioną

Woźne oddziałowe

 • Zapoznają się z listą osób upoważnionych do odbioru dziecka
 • Ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu przekazania dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę upoważnioną do Sali do momentu odebrania przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę upoważnioną,

OPIS PROCEDURY

PRZYPROWADZANIE DZIECI

 • Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie lub osoby upoważnione,
 • rodzice /prawni opiekunowie lub osoby upoważnione wprowadzają dziecko do sali
 • rodzice/ prawni opiekunowie, którzy zdecydują, że dziecko ich będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali,
 • nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców / prawnych opiekunów lub osób upoważnionych na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć
 • rodzice mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielić wyczerpujących informacji na ten temat,
 • nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeżeli jego stan sugeruje, że nie jest zdrowe,
 • dziecko należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 08.00.Jeżeli wyjątkowo, dziecko będzie przyprowadzane później, należy poinformować przedszkole o późniejszym przybyciu dziecka,

Odbieranie dzieci

 • dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej o godzinie 16.30
 • odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców /prawnych opiekunów lub osoby dorosłe przez nich upoważnione,
 • wydanie dziecka innym osobom niż rodzice /prawni opiekunowie lub osoby upoważnione może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów
 • przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica zgłaszaną telefonicznie
 • w oddziale porannego schodzenia się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci, musza znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej,
 • obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu,
 • osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela /pracownika okazać go,
 • nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości,
 • jeżeli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców / prawnych opiekunów i dyrektora ZKiW nr 1 oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy,
 • gdy dziecko jest odbierane z placu zabaw, wymaga się od rodziców, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili odebranie,
 • rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są przekazywać aktualne numery telefonów nauczycielowi,
 • nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej (rodzic / prawny opiekun lub osoba upoważniona )aż do momentu przekazania dziecka rodzicom / prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opiek

 • w przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola do godziny 16.30 (sytuacje losowe) rodzice są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka,
 • w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, nauczycielka zobowiązana jest do powiadomić telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji,
 • w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę,
 • po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora ZKiW nr 1, a ten najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami,
 • dalsze czynności związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem podejmuje policja

 

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

 • nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje, że jest pod wpływem alkoholu lub gdy ta osoba zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,
 • nauczyciel wzywa drugiego rodzica / prawnego opiekuna do dziecka oraz powiadamia dyrektora ZKiW nr 1, jeżeli nieobecność drugiego rodzica / prawnego opiekuna przedłuża się (po godzinach pracy przedszkola), dyrektor placówki powiadamia policję,
 • po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami / prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach
 • w przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica w stenie nietrzeźwym powtarza się, dyrektor powiadamia policję i ośrodek pomocy społecznej

 

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców /prawnych opiekunów rozwiedzionych lub żyjących w separacji

 • nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeżeli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej
 • jeżeli do przedszkola zostanie dostarczone postępowanie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem,
 • o każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora ZKiW nr 1 i rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem,
 • w sytuacji kryzysowej np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp. Dyrektor powiadamia policję.